Βασίλης Νόττας: Το Ιστολογοφόρο

Κοινωνία, Επικοινωνία, Φαντασία και άλλα

ΜΠΑ!!! Πρόσωπα και καταστάσεις

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑΣΕΙΣ

 

α). ΑΝΩ ΚΟΣΜΟΣ

Τόπος όπου κυριαρχούν οι Απο­πάνω, των οποίων όμως αι βουλαί είναι ανεξερεύ­νηται ήτοι εξ ορισμού και apriori δυσπρόσιτες. Ως εκ τούτου, ο ρό­λος τους, αν και καίριος για τις εξελίξεις, παραμένει αθέατος και μη περιγράψιμος.

 

β).  ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΔΡΑ: Τα τελευταία κάτω κάτω πα­τώματα της Δημιουργίας

 

ΧΡΟΝΟΙ: Δαιμονικοί, χωρισμένοι σε δύο ημιχρόνια με αφετηρία τη Με­γάλη Πα­λαιά Ανταρσία! (ΜΠΑ!). Κατά την περίοδο που εξιστορείται στις επόμε­νες σελίδες διάγε­ται απ’ αισίως το Δεύ­τερο Ημιχρόνιο

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Ασύντακτη Μο­ναρχία με Ελεγχόμενες Αναρχικές Πα­ρενθέσεις. Ο επικεφαλής, Κερασφόρος ο Πρώτος, τον τελευταίο καιρό αδρανεί και αυτό δίνει αφορμές για διαβολικά παιχνί­δια εξουσίας ανάμεσα στις δαιμονικές φρά­ξιες, παρέες και κλίκες.

 

ΦΡΑΞΙΕΣ, ΠΑΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙ­ΚΕΣ

Καταστροφικός Σύνδεσμος Δαιμόνων (ΚΑ.ΣΥ.ΔΑ.) ή ¨Παλαιοδαίμονες¨

Ιστορική δαιμονική παράταξη συ­ντη­ρητικών αποχρώσεων.

Οι Παλαιοδαίμονες καλύπτουν ανέ­καθεν τα ανώτατα εξαποδώ αξιώ­ματα. Όμως, τον τελευταίο καιρό, η εξουσία τους βρίσκεται υπό αμφισβή­τηση. Αυτό τους δημιουργεί αλ­λεργίες, φαγούρες και άλλες φρικτές ανησυχίες και προβλημα­τισμούς.

 

Εκσυγχρονιστικός Νεοδαι­μονι­κός Ουλαμός (ΕΚ. ΝΕ.ΟΥ.) ή

¨Νεοδαίμονες¨

Κίνημα με μεγάλη απήχηση μεταξύ των νεοτέρων δαιμόνων.

Οι Νεοδαίμονες υποστηρίζουν ότι η αναποτελεσματικότητα και η ελλιπής πα­ραγω­γικότητα των Παλαιών έχει δη­μιουργήσει καθυστερήσεις στην υλοποί­ηση του καταστρο­φικού δαιμονικού Πε­πρωμένου. 

Θα είχαν ήδη προχωρήσει σε ανταρ­σία, αλλά δεν είναι σίγουροι αν κάτι τέ­τοιο προ­βλέπεται από την Αρχική Σύμ­βαση.

 

Αρχαίοι ή Χούφταλα ή Σά­ψαλα

Αποσαθρωμένα υπολείμματα της ιβριδιακής (και μπλεγμένης) εκείνης επο­χής κατά την οποία τα όρια μεταξύ των θνητών και των αθανάτων, καθώς και οι αντίστοιχες αρμο­διότητες, ήταν ακόμη ασαφείς και συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν στην πα­ρούσα ιστορία, είναι γιατί πρέπει να παίξουν τόσο το ρόλο του (ατυχήσαντος) Δωρητή όσο και το ρόλο του  Θε­ματο­φύλακα της Αρχικής Σύμβασης.

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ

Λιμοκτονώχ ή Λιμ

Υψηλόβαθμος παραδοσιακός δαί­μο­νας, αρχηγός του ΚΑ.ΣΥ.ΔΑ. Τον υπα­κούουν όλοι σχεδόν οι δαίμονες πλην των Νεωτεριστών Νεοδαιμόνων. Προε­δρεύει στο Νιοστό Τακτικό Κακό Συνα­πάντημα.

 

Μακιαβέλιος Εξ Ουσίας ή Μακ ή Βέλιος (προφέρεται Μα­κιαβέ-λι-ος )

Παλαιοδαίμονας από τους ¨εκ προ­σω­πικοτήτων¨. Έχει αναδειχθεί σε δεξί χέρι του Λιμοκτονώχ.

 

Μουμουεδών  ή ΜουΜουΕ

Επικοινωνιακός δαίμονας εκσυγ­χρο­νιστικών τάσεων. Ηγείται της φρά­ξιας των δυ­σαρεστημένων Νεοδαιμόνων.

 

Εξασφαλισμένος Εξαποδώ Εξανδραποδιστής ή (για τους φί­λους) Τρία Εξ

Κολλητός συνεργάτης του Μου­μουε­δώνα.

 

Μορς Σος

Επίγειος πράκτωρ του Μουμουε­δώνα.

 

Ψηφάρπαξ

Ποντικός με πληροφορικές ικανό­τη­τες.

 

Σιγκουάπα

Δαιμόνισσα σε ειδική αποστολή.

 

Και πολλοί άλλοι, νεωτερι­στές και παραδοσιακοί…

 

γ).  ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΔΡΑ: Ασήμαντος πλανήτης ενός πε­ριφερειακού γαλαξία , κάπου στο Σύ­μπαν, όπου μεταξύ άλλων, κατοικοε­δρεύει και το θνητό είδος των Χόμο (Χα!) Σάπιενς.

Ειδικότερα: Μια Πόλη του Τό­που.

 

ΧΡΟΝΟΙ: Συμβατικοί, χωρισμένοι σε δύο ημιχρόνια με αφετηρία την πρώτη σο­βαρή απόπειρα Σωτηρίας. Κατά την περίοδο που εξιστορείται στις επόμενες σελίδες έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο χι­λιετίες και κάτι από την πρώτη αυτή απόπειρα. Φθινόπωρο ή κάτι που του μοιάζει.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Παγκόσμια Μετο­χική Δημοκρατία.

Καθένας μπορεί να επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Οι ψηφοφορίες γίνονται με συμμετοκάρτα στο Διαδίκτυο.

Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών μπορούν να εκλέγονται στα κυβερνητικά όρ­γανα.

 

ΟΡΓΑΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΜΠΥ

Συμβούλιο των Προνομιού­χων Μερίδων

Διοικεί υπεργολαβικά τον Τόπο και την Πόλη, ύστερα από ειδική εκχώρηση αρμο­διοτήτων από τον Οικουμενικό Οι­κονομικό Οργασμό (ΟΟΟ) και την Πα­γκόσμια Τραπε­ζαρία..

 

Πειθωργάνωση

Άλλοτε σκοτεινή και διαπλεκόμενη οργάνωση επικοινωνιακών απορυθμί­σεων, απο­τελεί πλέον τον επίσημο οργα­νισμό που φροντίζει για την κοινωνική, την καταναλωτική και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, καθώς  και για τη διατήρηση της κοινωνι­κής συνο­χής. Διαχέεται σε κανάλια και δίκτυα και περιλαμβάνει διάφορες Επισκοπές, Μη­τροπόλεις και Τάγματα.

 

Τάγμα των Ανησυχούντων Επικοινωνητών με τα Παράθυρα

Επικοινωνιακό Τάγμα που έδρασε με επιτυχία κατά τη Πρώτη και Δεύτερη Απο­ρύθμιση, αλλά που έχει χάσει πια την παλιά του αίγλη.

 

Τάγμα των Εξωραϊστών Πει­στικών

Επικοινωνιακό Τάγμα εξειδικευ­μένο στις Παλινορθώσεις. Χάνει έδαφος κατά τις εποχές των αλλαγών αλλά επα­νέρχε­ται δριμύτερο όταν οι νέες εξουσίες στα­θεροποιού­νται.

 

Λέσχη του Φιόγκου

Άτυπος οργανισμός όπου επιλεγ­μένα στελέχη του Οικουμενικού Οικο­νομικού Ορ­γασμού (ΟΟΟ), της Παγκό­σμιας Τραπεζαρίας, της Πειθωργάνωσης και της Ομοσπονδίας των Συμβουλίων Ενι­σχυμένων Μερίδων παίρνουν τις κα­τευ­θυντήριες αποφάσεις για το μέλλον των Εναπομεινάντων Εδαφών.

 

Λινοφρύνες Κυράδες

Νέα ισχυρή εστία κοινωνικού ελέγχου

 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Κατάλοιπο του πρόσφατου παρελ­θό­ντος, συντηρείται από εράνους και λα­χειοφό­ρες αγορές μεταξύ ορισμένων με­τόχων με νοσταλγικές τάσεις.

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διαθέτει πλέον μειωμένη ισχύ και κύρος, καθώς, εκτός των άλλων, οι τεχνολογικές και οι εφαρμοσμένες επιστήμες του έχουν αφαιρεθεί (ασκού­νται αποκλειστικά από τα Ανώτατα Ιν­στιτούτα των Εταιρειών), ενώ του από­μειναν μόνον οι ξεπερασμέ­νες πλέον Ανθρωπιστικές Σπουδές. Ως εκ τούτου πολλές από τις εναπομεί­νασες Σχολές το ’χουν ρίξει σε αυτό που άλλοι ονομάζουν «παλαβή» και άλλοι σοβαρές μεταφυσι­κές μελέτες και έρευνες. 

 

Φύρδην Μίγδην

Φοιτητική λέσχη του Δημοσίου Πανε­πιστημίου, τα μέλη της οποίας ασχολού­νται μεταξύ άλλων με την απα­γορευμένη δραστηριότητα της συλλογής και καλ­λιέργειας λέ­ξεων με σημασία

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Γιάνος Αμάρος

Φοιτητής της Σχολής Μεταφυσι­κών Ανησυχιών του Χόμο Σάπιενς στο Δη­μόσιο Πανεπιστήμιο

 

Βρασίδας Καραμπόλας

Στρογγυλός συμφοιτητής  του Γιάν­νου, επιδέξιος χειριστής υπολογι­στών

 

Ευγενία ή Τζένη το τζίνι

Συμφοιτήτρια του Γιάννου και του Βρασίδα

 

Κίμων Αμάρος

Πατέρας του Γιάννου, πανεπιστη­μια­κός τελών σε εθελοντική απόσυρση. Την εποχή της ιστορίας μας ο Κ.Α. περ­νάει κρίση μοναξιάς, καθώς η δεύτερη γυ­ναίκα του, η Ασπα­σία, τον έχει εγκατα­λείψει προκειμένου να ακολουθή­σει μια θρησκευτική αίρεση.

 

Παύλος Δέλτας

Παλιός δημοσιογράφος, φίλος του Κίμωνα. Ζει με την ανάμνηση της Δωρο­θέας, της μεγάλης του αγάπης που πέ­θανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

 

Άρης Καζμίρ, τέως Καρα­μού­ζος

Τέως και νυν αστυνομικός, διοικεί με τον βαθμό του Ευθυμίαρχου τις Ευτυ­χισμένες Εποπτικές Μονάδες

 

Άρχουσα Κύρα

Σκοτεινή προ­σωπικότητα των υψη­λών κύκλων εξου­σίας του Τόπου

 

Μπάρμπι Μπότον

Νεαρότατη μυστηριώδης ηγετική φυ­σιογνωμία των Οθονών και της Λέσχης του Φιόγκου.

 

Κούρος Σπαθής

Πρύτανης του Δημοσίου Πανεπι­στη­μίου

 

Πηνελόπη Στρεσάκη

Χυμώδης κοσμήτωρ της Σχολής των Λογο­τε­χνικών Παραλλαγών και Παραλλάξεων

 

Θεόφιλος Ναφτης

Καθηγητής πληροφορικών εξορκισμών

Νέστωρ Αέναος

Σάιμπερ ερημίτης με επώδυνα χα­ρί­σματα.

Ευγένιος Καραμπόλας

Συνταξιούχος Αρχιφύλακας πατέρας του Βρασίδα

 

Καραχάνος

Ευτράπελος ριμαδόρος και καλός στις διεισδύσεις 

 

Καραμίχος,

Καραλούλης

Επίσης ευτράπελοι

 

Μαρίκα

Εξελιγμένο και γοητευτικό ανδροειδές θηλυκών προδιαγραφών

 

Φώτης

Πειραγμένο ρομπότ θυρωρός

 

Φρίξος Μελανιάδης

Υψηλόβαθμος Πειθωργανωτής

 

Λεόν Χαμαί

Χαμερπής παρακολουθητής

 

Δοκτορέσα Πολυξένη

Ευαίσθητη Γιατρίνα

 

Και κάμποσοι άλλοι…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: